Home Engl Foru G+ Face 

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Ước tính cỡ mẫu cho nghiên cứu có 2 nhóm đối tượng TS. Nguyễn Ngọc Rạng 2692
Ước tính cỡ mẫu cho nghiên cứu chỉ có một nhóm đối tượng TS. Nguyễn Ngọc Rạng 1753
Ước tính cỡ mẫu trong nghiên cứu y học TS. Nguyễn Ngọc Rạng 1740
Sai sót alfa và sai sót beta trong kiểm định thống kê TS. Nguyễn Ngọc Rạng 1372
Bài báo mẫu về nghiên cứu lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên TS. Nguyễn Ngọc Rạng 1745
Nghiên cứu lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên TS. Nguyễn Ngọc Rạng 2732
Các bài báo mẫu về nghiên cứu cắt ngang TS. Nguyễn Ngọc Rạng 1925
Nghiên cứu cắt ngang TS. Nguyễn Ngọc Rạng 2046
Các bài báo mẫu về nghiên cứu bệnh-chứng TS. Nguyễn Ngọc Rạng 1466
Nghiên cứu bệnh chứng TS. Nguyễn Ngọc Rạng 3198
Các bài báo mẫu về nghiên cứu đoàn hệ (thuần tập) TS. Nguyễn Ngọc Rạng 2397
Nghiên cứu đoàn hệ (thuần tập) TS. Nguyễn Ngọc Rạng 2279
Các bài báo mẫu về báo cáo ca bệnh và hàng loạt ca bệnh TS. Nguyễn Ngọc Rạng 1530
Cách trình bày bài báo cáo ca bệnh và hàng loạt ca bệnh TS. Nguyễn Ngọc Rạng 1961
Các loại thiết kế nghiên cứu trong bệnh viện TS. Nguyễn Ngọc Rạng 2158
Các bước tiến hành một công trình nghiên cứu khoa học TS. Nguyễn Ngọc Rạng 1799

Xem thêm


Viết bình luận