Tag Archives: bọ ngựa

Bọ ngựa trị bệnh gì?

(ĐTĐ) – Bọ ngựa còn gọi là con bù cào hoặc ngựa trời hay đường lang. Bộ phận dùng làm thuốc là toàn bộ con bọ ngựa (tên thuốc là đường lang) và tổ bọ ngựa trên cây dâu tằm (còn gọi là tang phiêu tiêu).   Người ta thường bắt bọ ngựa còn sống, […]