Tag Archives: Cyclic nucleoside phosphate

Vai trò của Cyclic nucleoside phosphate trong châm cứu

(ĐTĐ) – Nằm trong hệ thống Adenylat cyclase được nghiên cứu và phát hiện bởi E.W. Sutherland (1950), Cyclic adenosine monophosphate và Cyclic guanosine monophosphate, viết tắt là AMPc (AMP vòng) và GMPc (GMP vòng), đã thực sự trở thành những chất truyền tin thứ hai có chức năng sinh lý hết sức quan trọng […]