Hỏi đáp về đau đầu và điều trị – HHK

<img align="right" alt="Hỏi đáp về đau đầu và điều trị" border="0" height="1" src="http://hahoangkiem.com/images/articles/2014/04/28/130431644138992765.jpg?w=150" width="1" /></p> <div style="text-indent:-999px">  Hỏi đ&aacute;p về đau đầu v&agrave; điều trị</div> <!--more--> <p> <strong>Hỏi đ&aacute;p về đau đầu v&agrave; điều trị</strong></p> <p>  <strong><img alt="" src="http://hahoangkiem.com/Upload/images/300x200-402.gif" style="width: 299px; height: 210px;" /></strong></p> <p>  <strong>1. Đau đầu theo chuỗi</strong></p> <p> <strong>1.1. Kh&aacute;i niệm</strong></p> <p> Cụm từ &quot;đau đầu theo chuỗi&quot; đề cập đến một loại đau đầu thường hay t&aacute;i ph&aacute;t trong một khoảng thời gian. Những người bị đau đầu theo chuỗi thường trải qua từ 1 đến 3 cơn đau mỗi ng&agrave;y trong suốt một khoảng thời gian c&oacute; thể k&eacute;o d&agrave;i từ hai tuần đến ba th&aacute;ng. C&aacute;c cơn đau đầu c&oacute; thể biến mất ho&agrave;n to&agrave;n (đi v&agrave;o &quot;thuy&ecirc;n giảm&quot;) hoặc chỉ t&aacute;i ph&aacute;t trong v&agrave;i th&aacute;ng hoặc v&agrave;i năm. Đau đầu theo chuỗi thường đ&aacute;nh thức một người sau khi ngủ từ 1 đến 2 tiếng. Những cơn đau xuất hiện ban đ&ecirc;m c&oacute; thể nặng hơn so với c&aacute;c cơn đau ban ng&agrave;y. Những cơn đau cũng thường xuất hiện li&ecirc;n quan đến nhịp sinh học (hay đồng hồ sinh học). Hầu hết những người bị đau đầu theo chuỗi thường c&oacute; những cơn đau xảy ra theo c&ugrave;ng một thời điểm mỗi năm như m&ugrave;a xu&acirc;n, m&ugrave;a h&egrave;, m&ugrave;a thu hoặc m&ugrave;a đ&ocirc;ng.<br /> Đau đầu theo chuỗi l&agrave; một trong những loại đau đầu nghi&ecirc;m trọng nhất. C&oacute; thể nặng hơn nhiều lần so với một cơn đau nửa đầu.</p> <p>   <strong>1.2. Ai c&oacute; thể mắc chứng đau đầu theo chuỗi?</strong></p> <p>  Đau đầu theo chuỗi l&agrave; loại &iacute;t phổ biến nhất, cứ 1.000 người th&igrave; c&oacute; 1 người mắc loại đau đầu n&agrave;y. Những người trước 30 tuổi thường c&oacute; nguy cơ cao hơn. Loại đau đầu n&agrave;y phổ biến ở nữ hơn l&agrave; ở nam giới, ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; nhiều phụ nữ được chẩn đo&aacute;n mắc loại đau đầu n&agrave;y. Tỷ lệ mắc giữa nam v&agrave; nữ l&agrave; 2-3:1.</p> <p> <strong>1.3. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n n&agrave;o g&acirc;y ra đau đầu theo chuỗi?</strong></p> <p>  Nguy&ecirc;n nh&acirc;n sinh h&oacute;a thực sự g&acirc;y ra đau đầu theo chuỗi vẫn chưa được x&aacute;c định. Tuy nhi&ecirc;n, những cơn đau đầu thường xảy ra khi một d&acirc;y thần kinh trong cơ sở của n&atilde;o (c&aacute;c d&acirc;y thần kinh sinh ba phản xạ tự trị) bị k&iacute;ch hoạt. C&aacute;c d&acirc;y thần kinh sinh ba l&agrave; c&aacute;c d&acirc;y thần kinh ch&iacute;nh của khu&ocirc;n mặt chịu tr&aacute;ch nhiệm về cảm gi&aacute;c (v&iacute; dụ như trạng th&aacute;i k&iacute;ch th&iacute;ch hoặc đau đớn).</p> <p>   Khi bị k&iacute;ch hoạt, c&aacute;c d&acirc;y thần kinh sinh ba thường g&acirc;y ra c&aacute;c cơn đau mắt. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c d&acirc;y thần kinh sinh ba cũng k&iacute;ch th&iacute;ch một nh&oacute;m c&aacute;c d&acirc;y thần kinh kh&aacute;c g&acirc;y ra những triệu chứng li&ecirc;n quan đến đau đầu theo chuỗi như chảy nước mắt v&agrave; mắt đỏ, sung huyết mũi v&agrave; chảy mũ. Việc k&iacute;ch hoạt c&aacute;c d&acirc;y thần kinh sinh ba thường xảy ra tại một phần s&acirc;u hơn trong n&atilde;o gọi l&agrave; v&ugrave;ng dưới đồi. V&ugrave;ng dưới đồi l&agrave; nơi m&agrave; &quot;đồng hồ sinh học trong cơ thể&quot; của ch&uacute;ng ta điều chỉnh chu kỳ ngủ v&agrave; thức trong một khoảng thời gian cố định 24 giờ. Những nghi&ecirc;n cứu h&igrave;nh ảnh gần đ&acirc;y đ&atilde; chứng minh sự k&iacute;ch hoạt hoặc k&iacute;ch th&iacute;ch của v&ugrave;ng dưới đồi trong một cơn đau đầu theo chuỗi.</p> <p> Những cơn đau đầu theo chuỗi kh&ocirc;ng phải l&agrave; t&igrave;nh trạng của c&aacute;c bệnh tiềm ẩn về n&atilde;o như khối u hoặc chứng ph&igrave;nh động mạch.</p> <p>  <strong>1.4. Yếu tố n&agrave;o g&acirc;y ra đau đầu theo chuỗi?</strong></p> <p>  Yếu tố phổ biến nhất g&acirc;y ra đau đầu theo chuỗi l&agrave; m&ugrave;a v&agrave; n&oacute; thường xảy ra v&agrave;o m&ugrave;a xu&acirc;n hoặc m&ugrave;a thu. Do t&iacute;nh chất theo m&ugrave;a n&ecirc;n nhức đầu theo chuỗi thường nhầm lẫn với dị ứng hoặc căng thẳng trong c&ocirc;ng việc. Bản chất theo m&ugrave;a của đau đầu theo chuỗi l&agrave; kết quả từ sự k&iacute;ch th&iacute;ch hoặc k&iacute;ch hoạt của v&ugrave;ng dưới đồi (xem ở tr&ecirc;n).</p> <p>  Đau đầu theo chuỗi cũng rất phổ biến ở những người thường xuy&ecirc;n h&uacute;t thuốc v&agrave; uống rượu. Trong khoảng thời gian mắc bệnh, người bệnh thường nhạy cảm hơn với t&aacute;c động của rượu, nicotine v&agrave; chỉ một lượng rượu nhỏ cũng c&oacute; thể g&acirc;y ra những cơn đau đầu. Trong khoảng thời gian mắc những cơn đau đầu kh&aacute;c, họ c&oacute; thể sử sụng rượu m&agrave; kh&ocirc;ng g&acirc;y ra đau đầu.</p> <p> <strong>1.5. C&aacute;c triệu chứng của đau đầu theo chuỗi l&agrave; g&igrave;?</strong></p> <p>  Đau đầu theo chuỗi thường đạt đến đỉnh điểm trong v&ograve;ng từ năm đến mười ph&uacute;t sau khi khởi ph&aacute;t. C&aacute;c cơn đau thường rất giống nhau hoặc chỉ kh&aacute;c nhau ch&uacute;t &iacute;t.</p> <p>  + <em>H&igrave;nh thức của cơn đau</em>: Những cơn đau đầu theo chuỗi lu&ocirc;n xảy ra ở một ph&iacute;a, v&agrave; trong chuỗi thời gian đau đầu, cơn đau vẫn lu&ocirc;n duy tr&igrave; c&ugrave;ng một b&ecirc;n. Khi một chuỗi c&aacute;c cơn đau đầu mới bắt đầu, n&oacute; hiếm khi xảy ra ở ph&iacute;a đối diện.</p> <p>  + <em>Mức độ / cường độ của cơn đau</em>: Những cơn đau đầu theo chuỗi thường rất dữ dội v&agrave; nghi&ecirc;m trọng. Những người mắc chứng đau đầu theo chuỗi thường c&oacute; cảm gi&aacute;c như bị đốt ch&aacute;y hoặc c&oacute; vật g&igrave; sắc nhọn đập mạnh v&agrave; li&ecirc;n tục. Cơn đau dữ dội đến mức hầu hết những người bị nhức đầu theo chuỗi kh&ocirc;ng thể ngồi y&ecirc;n v&agrave; thường sẽ đi đi lại lại.</p> <p>  + <em>Vị tr&iacute; của cơn đau</em>: Cơn đau thường nằm sau một mắt hoặc trong khu vực xung quanh mắt v&agrave; thường kh&ocirc;ng thay đổi b&ecirc;n. N&oacute; c&oacute; thể lan đến tr&aacute;n, th&aacute;i dương, mũi, m&aacute; hoặc phần lợi tr&ecirc;n của b&ecirc;n bị ảnh hưởng. Da đầu cũng c&oacute; thể rất nhạy cảm, v&agrave; c&aacute;c xung trong c&aacute;c động mạch cũng thường cảm nhận được cơn đau.</p> <p>   + <em>Thời lượng của cơn đau</em>: Những cơn đau đầu theo chuỗi chỉ k&eacute;o d&agrave;i trong một thời gian ngắn, thường từ 30 đến 90 ph&uacute;t. Tuy nhi&ecirc;n n&oacute; cũng c&oacute; thể k&eacute;o d&agrave;i từ 15 ph&uacute;t đến ba giờ. Cơn đau đầu sẽ biến mất v&agrave; c&oacute; thể t&aacute;i ph&aacute;t sau ng&agrave;y h&ocirc;m đ&oacute;. Th&ocirc;ng thường, giữa c&aacute;c cơn đau, những người bị đau đầu theo chuỗi thường c&oacute; những cơn đau đầu kh&aacute;c.</p> <p>  + <em>Tần suất của c&aacute;c cơn đau đầu</em>: Hầu hết những người mắc bệnh thường c&oacute; từ 1-3 cơn đau đầu mỗi ng&agrave;y trong một chuỗi thời gian (l&agrave; thời điểm người bị đau đầu trải qua c&aacute;c cơn đau h&agrave;ng ng&agrave;y). Ch&uacute;ng xảy ra rất thường xuy&ecirc;n, n&oacute;i chung l&agrave; c&ugrave;ng một thời điểm mỗi ng&agrave;y, v&agrave; thường được gọi l&agrave; &quot;đau đầu giống như đồng hồ b&aacute;o thức&quot; bởi v&igrave; ch&uacute;ng thường đ&aacute;nh thức người mắc bệnh v&agrave;o c&ugrave;ng một thời điểm trong đ&ecirc;m.</p> <p> 80 đến 90% những người mắc chứng đau đầu theo chuỗi c&oacute; những cơn đau xảy ra trong khoảng thời gian từ bảy ng&agrave;y đến một năm, c&aacute;ch nhau bởi c&aacute;c cơn đau kh&aacute;c k&eacute;o d&agrave;i 14 ng&agrave;y hoặc nhiều hơn.</p> <p> Khoảng 20% người mắc chứng đau đầu theo chuỗi thường c&oacute; c&aacute;c cơn đau m&atilde;n t&iacute;nh, c&oacute; nghĩa l&agrave; trong mỗi năm c&oacute; &iacute;t hơn 14 ng&agrave;y mắc c&aacute;c loại đau đầu kh&aacute;c. Những cơn đau đầu theo chuỗi m&atilde;n t&iacute;nh thường kh&aacute;c hơn so với những cơn đau đầu theo chuỗi b&igrave;nh thường v&igrave; ch&uacute;ng xảy ra li&ecirc;n tục m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian thuy&ecirc;n giảm.</p> <p>  Đau đầu theo chuỗi thường kh&ocirc;ng k&egrave;m theo buồn n&ocirc;n hoặc n&ocirc;n mửa. Những người mắc chứng đau đầu theo chuỗi cũng c&oacute; khả năng mắc chứng đau nửa đầu.</p> <p>  <strong>1.6. Một cơn đau đầu theo chuỗi c&oacute; thể được dự đo&aacute;n trước hay kh&ocirc;ng?</strong></p> <p>  Mặc d&ugrave; cơn đau đầu theo chuỗi thường bắt đầu đột ngột nhưng cũng c&oacute; một v&agrave;i dấu hiệu b&aacute;o hiệu cơn đau đầu đang tới. Một số dấu hiệu bao gồm:</p> <p>  + Cảm gi&aacute;c kh&oacute; chịu hoặc n&oacute;ng r&aacute;t nhẹ một b&ecirc;n</p> <p>   + Mắt b&ecirc;n ph&iacute;a đau đầu c&oacute; thể trở n&ecirc;n sưng l&ecirc;n hoặc sụp xuống. Con ngươi của mắt c&oacute; thể trở n&ecirc;n nhỏ hơn hoặc kết mạc (c&aacute;c tế b&agrave;o m&agrave;u hồng xếp th&agrave;nh từng h&agrave;ng b&ecirc;n trong m&iacute; mắt) bị đỏ.</p> <p>   + Chảy nước mũi. C&oacute; thể chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi v&agrave; chảy nước mắt trong cơn đau đầu, những triệu chứng n&agrave;y xảy ra ở c&ugrave;ng ph&iacute;a với cơn đau.</p> <p>  + Ra mồ h&ocirc;i qu&aacute; nhiều</p> <p> + Khu&ocirc;n mặt ở b&ecirc;n bị ảnh hưởng thường đỏ bừng.</p> <p> + Nhạy cảm với &aacute;nh s&aacute;ng</p> <p>  <strong>1.7. Phương ph&aacute;p điều trị đau đầu theo chuỗi l&agrave; g&igrave;?</strong></p> <p>  <em>+ C&aacute;c loại thuốc ngăn chặn</em>. C&aacute;c phương ph&aacute;p điều trị th&agrave;nh c&ocirc;ng nhất l&agrave; ti&ecirc;m Imitrex (hay c&ograve;n gọi l&agrave; sumatriptan: một loại thuốc chứa c&aacute;c chất sulfonamide) v&agrave; thở mặt nạ oxy trong hai mươi ph&uacute;t. C&aacute;c lựa chọn kh&aacute;c bao gồm: ergotamin (một dạng tinh thể được chiết xuất từ nấm cựa g&agrave;) v&agrave; thuốc xịt lidocaine (một loại thuốc g&acirc;y t&ecirc; tại chỗ).</p> <p>  + <em>Thuốc dự ph&ograve;ng</em>. B&aacute;c sĩ c&oacute; thể k&ecirc; toa một số thuốc dự ph&ograve;ng để r&uacute;t ngắn chuỗi thời gian đau đầu cũng như l&agrave;m giảm mức độ nghi&ecirc;m trọng của cơn đau. Tất cả những người mắc chứng đau đầu theo chuỗi n&ecirc;n uống thuốc dự ph&ograve;ng trừ khi chuỗi thời gian đau đầu của họ k&eacute;o d&agrave;i &iacute;t hơn hai tuần. Một số loại thuốc được sử dụng trong dự ph&ograve;ng đau đầu theo chuỗi bao gồm: verapamil, lithium, natri divalproex, prednisone (&aacute;p dụng cho những giai đoạn ngắn), v&agrave; tartrate ergotamin.</p> <p>   <em>+Phẫu thuật</em>. Đ&acirc;y c&oacute; thể l&agrave; lựa chọn cho những người đau đầu theo chuỗi m&atilde;n t&iacute;nh, những người m&agrave; phương ph&aacute;p điều trị chuẩn đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n t&aacute;c dụng. Hầu hết c&aacute;c qu&aacute; tr&igrave;nh đều li&ecirc;n quan đến việc ngăn chặn d&acirc;y thần kinh sinh ba.<br /> Tất cả những phương ph&aacute;p điều trị n&agrave;y n&ecirc;n được sử dụng dưới sự hướng dẫn của một b&aacute;c sĩ chuy&ecirc;n về điều trị nhức đầu theo chuỗi. Bất kỳ loại thuốc n&agrave;o cũng n&ecirc;n tu&acirc;n thủ theo hướng dẫn sử dụng v&agrave; tư vấn của b&aacute;c sĩ.</p> <p> <strong>2. Đau nửa đầu v&agrave; đau đầu</strong></p> <p>  <strong>2.1. Kh&aacute;i niệm</strong></p> <p> Chứng đau nửa đầu l&agrave; những cơn đau đầu thường k&egrave;m theo c&aacute;c triệu chứng như n&ocirc;n mửa, buồn n&ocirc;n v&agrave; nhạy cảm với &aacute;nh s&aacute;ng.</p> <p>  <strong>2.2. Ai thường mắc chứng đau nửa đầu?</strong></p> <p> Tổ chức quốc gia nghi&ecirc;n cứu về c&aacute;c bệnh đau đầu ước t&iacute;nh rằng 28 triệu người Mỹ mắc chứng đau nửa đầu. Phụ nữ mắc nhiều hơn nam giới v&agrave; một phần tư số phụ nữ mắc chứng đau nửa đầu thường c&oacute; từ bốn cơn đau trở l&ecirc;n trong một th&aacute;ng, 35% trải qua từ 1-4 cơn đau một th&aacute;ng, v&agrave; 40% trải qua một hoặc &iacute;t hơn một cơn đau đầu nghi&ecirc;m trọng một th&aacute;ng. Mỗi cơn đau nửa đầu c&oacute; thể k&eacute;o d&agrave;i từ bốn giờ đến ba ng&agrave;y. Thỉnh thoảng, n&oacute; sẽ k&eacute;o d&agrave;i hơn.</p> <p> <strong>2.3. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y ra chứng đau nửa đầu?</strong></p> <p>  C&aacute;c nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh x&aacute;c của chứng đau nửa đầu chưa được x&aacute;c định r&otilde; mặc d&ugrave; ch&uacute;ng c&oacute; li&ecirc;n quan đến những thay đổi trong n&atilde;o bộ cũng như nguy&ecirc;n nh&acirc;n di truyền. Những người mắc chứng đau nửa đầu cũng c&oacute; thể bị ảnh hưởng bởi những triệu chứng do cơn đau nửa đầu g&acirc;y ra, chẳng hạn như mệt mỏi, nhạy cảm với &aacute;nh s&aacute;ng ch&oacute;i, thay đổi thời tiết, v&agrave; những triệu chứng kh&aacute;c.</p> <p> Trong nhiều năm, c&aacute;c nh&agrave; khoa học tin rằng chứng đau nửa đầu l&agrave; sự li&ecirc;n kết giữa việc gi&atilde;n nở v&agrave; co thắt c&aacute;c mạch m&aacute;u tr&ecirc;n bề mặt của n&atilde;o. Tuy nhi&ecirc;n, hiện nay c&aacute;c nh&agrave; khoa học tin rằng chứng đau nửa đầu l&agrave; do những di truyền bất thường trong một số khu vực của n&atilde;o.</p> <p>   Trong n&atilde;o sẽ c&oacute; một khu vực l&agrave; trung t&acirc;m g&acirc;y ra những cơn đau nửa đầu hay c&oacute; thể v&iacute; như l&agrave; một c&aacute;i m&aacute;y ph&aacute;t điện. Một cơn đau nửa đầu bắt đầu khi c&aacute;c tế b&agrave;o thần kinh hoạt động qu&aacute; mức tạo ra c&aacute;c xung thần kinh, g&acirc;y ra sự kiểm so&aacute;t hoặc co thắt c&aacute;c mạch m&aacute;u, tiếp theo đ&oacute; l&agrave; sự gi&atilde;n nở (mở rộng) v&agrave; giải ph&oacute;ng prostaglandin (hoạt chất g&acirc;y ra sự co gi&atilde;n cơ bắp v&agrave; co thắt c&aacute;c mạch m&aacute;u), serotonin (chất truyền thần kinh monoamine, chủ yếu được t&igrave;m thấy trong đường ti&ecirc;u h&oacute;a v&agrave; hệ thống thần kinh trung ương), v&agrave; c&aacute;c chất vi&ecirc;m nhiễm kh&aacute;c g&acirc;y ra những xung động ảnh hưởng tới cơn đau.</p> <p>  <strong>2.4. Điều g&igrave; g&acirc;y ra một cơn đau nửa đầu?</strong></p> <p> Nhiều cơn đau nửa đầu dường như được g&acirc;y ra bởi c&aacute;c yếu tố b&ecirc;n ngo&agrave;i. Những yếu tố đ&oacute; bao gồm:</p> <p>   <em>+ Căng thẳng cảm x&uacute;c</em>. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những nguy&ecirc;n nh&acirc;n phổ biến nhất của chứng đau nửa đầu. Những người mắc chứng đau nửa đầu thường hay bị ảnh hưởng bởi những biến cố căng thẳng. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh xảy ra căng thẳng, một số h&oacute;a chất trong n&atilde;o được giải ph&oacute;ng để chống lại t&igrave;nh trạng hiện tại (được gọi l&agrave; phản ứng l&agrave;m chuyển hướng hay chống lại t&igrave;nh trạng hiện tại). Việc giải ph&oacute;ng c&aacute;c h&oacute;a chất n&agrave;y c&oacute; thể k&iacute;ch th&iacute;ch sự thay đổi mạch m&aacute;u, g&acirc;y ra chứng đau nửa đầu. Những cảm x&uacute;c bị dồn n&eacute;n khi căng thẳng, chẳng hạn như lo lắng, hồi hộp, hứng th&uacute;, v&agrave; mệt mỏi c&oacute; thể l&agrave;m gia tăng sự co cơ.B&ecirc;n cạnh đ&oacute; sự co gi&atilde;n mạch m&aacute;u c&oacute; thể l&agrave;m tăng mức độ nghi&ecirc;m trọng của chứng đau nửa đầu.</p> <p> <em>+ Nhạy cảm với c&aacute;c chất h&oacute;a học v&agrave; chất bảo quản trong thực phẩm</em>. Một số thức ăn v&agrave; đồ uống, chẳng hạn như pho-m&aacute;t, đồ uống c&oacute; cồn v&agrave; c&aacute;c chất phụ gia thực phẩm như muối nitrat (c&oacute; trong ớt pepperoni, x&uacute;c x&iacute;ch, thịt ăn trưa) v&agrave; bột ngọt (MSG, thường được t&igrave;m thấy trong thực phẩm Trung Quốc) c&oacute; thể k&iacute;ch hoạt cơn đau tăng đến 30%.</p> <p>  <em>+ Caffeine</em>. Sử dụng qu&aacute; nhiều caffeine hoặc từ bỏ c&aacute;c chất caffeine, l&agrave;m cho mức độ caffeine giảm xuống đột ngột c&oacute; thể g&acirc;y ra đau đầu. C&aacute;c mạch m&aacute;u dường như trở n&ecirc;n nhạy cảm với caffeine, v&agrave; khi caffeine kh&ocirc;ng được ti&ecirc;u h&oacute;a, c&oacute; thể xảy ra một cơn đau đầu. Ch&iacute;nh caffeine cũng rất hữu &iacute;ch trong việc điều trị những cơn đau nửa đầu cấp t&iacute;nh.</p> <p> + <em>Điều kiện thời tiết thay đổi</em>. B&atilde;o, sự thay đổi &aacute;p suất kh&iacute; quyển, gi&oacute; mạnh, hoặc thay đổi về độ cao c&oacute; thể g&acirc;y ra chứng đau nửa đầu.</p> <p>  + <em>Chu kỳ kinh nguyệt</em>.</p> <p> + <em>Mệt mỏi.</em></p> <p>   + <em>Bỏ bữa.</em></p> <p> <em>+ Những thay đổi trong giấc ngủ b&igrave;nh thường.</em></p> <p>  <strong>2.5. Chứng đau nửa đầu v&agrave; những t&igrave;nh trạng li&ecirc;n quan</strong></p> <p>  Một số t&igrave;nh trạng y tế thường li&ecirc;n quan đến chứng đau nửa đầu bao gồm:</p> <p>   +Hen suyễn.</p> <p>   + Hội chứng mệt mỏi m&atilde;n t&iacute;nh.</p> <p>   + Cao huyết &aacute;p.</p> <p> + Hiện tượng Raynaud (xảy ra khi c&aacute;c mạch m&aacute;u thu hẹp l&agrave;m cho c&aacute;c ng&oacute;n tay c&oacute; cảm gi&aacute;c đau v&agrave; bị đổi m&agrave;u).</p> <p>  + Đột quỵ</p> <p>  + Rối loạn giấc ngủ.</p> <p>  <strong>2.6. Đau nửa đầu c&oacute; phải l&agrave; bệnh di truyền hay kh&ocirc;ng?</strong></p> <p> Đ&uacute;ng vậy, đau nửa đầu c&oacute; xu hướng di truyền. Cứ 5 người mắc chứng đau nửa đầu th&igrave; c&oacute; 4 người c&oacute; tiền sử gia đ&igrave;nh mắc căn bệnh n&agrave;y. Nếu bố hoặc mẹ c&oacute; tiền sử mắc chứng đau nửa đầu, đứa trẻ sẽ c&oacute; 50% nguy cơ mắc căn bệnh n&agrave;y, v&agrave; nếu cả bố mẹ đều c&oacute; tiền sử đau nửa đầu, th&igrave; nguy cơ n&agrave;y c&oacute; thể tăng đến 75%.</p> <p>  <strong>2.7. C&aacute;c triệu chứng đau nửa đầu l&agrave; g&igrave;?</strong></p> <p>  C&aacute;c triệu chứng của đau nửa đầu c&oacute; thể xảy ra c&ugrave;ng với c&aacute;c triệu chứng kh&aacute;c v&agrave; bao gồm:</p> <p>  + Một cơn đau nh&oacute;i hoặc đập mạnh thường bắt đầu bằng một cơn đau &acirc;m ỉ v&agrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh một cơn đau nh&oacute;i. Cơn đau thường trầm trọng hơn khi hoạt động thể chất. Cơn đau c&oacute; thể di chuyển từ b&ecirc;n n&agrave;y đến b&ecirc;n kh&aacute;c, c&oacute; thể ảnh hưởng đến mặt trước đầu hoặc cảm gi&aacute;c như to&agrave;n bộ đầu.</p> <p>  + Nhạy cảm với &aacute;nh s&aacute;ng, tiếng ồn v&agrave; m&ugrave;i h&ocirc;i.</p> <p>   + Buồn n&ocirc;n v&agrave; n&ocirc;n mửa, đau bao tử, đau bụng.</p> <p>   + Ch&aacute;n ăn.</p> <p>  + Cảm thấy rất n&oacute;ng hoặc lạnh.</p> <p>  + Da nhợt nhạt.</p> <p>   + Mệt mỏi.</p> <p> + Ch&oacute;ng mặt.</p> <p>   + Thị lực giảm s&uacute;t.</p> <p> + Ti&ecirc;u chảy.</p> <p> + Sốt (hiếm gặp).</p> <p>  Hầu hết những cơn đau nửa đầu k&eacute;o d&agrave;i khoảng 4 tiếng, mặc d&ugrave; những cơn đau nghi&ecirc;m trọng c&oacute; thể k&eacute;o d&agrave;i đến một tuần. Tần số mắc chứng đau nửa đầu thường thay đổi theo từng c&aacute; nh&acirc;n. Một người mắc chứng đau nửa đầu thường c&oacute; từ 2 đến 4 cơn đau trong một th&aacute;ng. Tuy nhi&ecirc;n một số người c&oacute; thể cứ v&agrave;i ng&agrave;y lại đau đầu một lần, trong khi những người kh&aacute;c chỉ c&oacute; một hoặc hai cơn đau đầu một năm.</p> <p>  <strong>2.8. C&aacute;c loại đau nửa đầu</strong></p> <p>  C&aacute;c triệu chứng của một cơn đau nửa đầu được sử dụng để m&ocirc; tả hai loại đau nửa đầu.</p> <p>  + Đau nửa đầu c&ugrave;ng với sự xuất hiện c&aacute;c triệu chứng tiền triệu (c&ograve;n được gọi l&agrave; chứng đau nửa đầu &quot;cổ điển&quot;).</p> <p>   + Đau nửa đầu kh&ocirc;ng xuất hiện triệu chứng tiền triệu (c&ograve;n được gọi l&agrave; đau nửa đầu &quot;phổ biến&quot;).</p> <p>  Tiền triệu l&agrave; một dấu hiệu sinh l&yacute; cảnh b&aacute;o một cơn đau nửa đầu sắp bắt đầu. Khoảng 20% -30% những người mắc chứng đau nửa đầu thường xuất hiện tiền triệu . Tiền triệu c&oacute; thể xuất hiện một giờ trước khi cơn đau xuất hiện v&agrave; k&eacute;o d&agrave;i từ 15 đến 60 ph&uacute;t. C&aacute;c triệu chứng lu&ocirc;n k&eacute;o d&agrave;i trong v&ograve;ng &iacute;t hơn một giờ. Những dấu hiệu tiền triệu c&oacute; li&ecirc;n quan đến vấn đề thị lực bao gồm:</p> <p>   + Xuất hiện những chấm s&aacute;ng hoặc &aacute;nh đ&egrave;n nhấp nh&aacute;y.</p> <p>   + Xuất hiện những điểm m&ugrave;.</p> <p>  + Thị lực biến dạng.</p> <p>  + Mất thị lực tạm thời.</p> <p>   + Xuất hiện những đường lượn s&oacute;ng hoặc răng cưa.</p> <p>   Ngo&agrave;i ra một số triệu chứng tiền triệu c&oacute; thể ảnh hưởng đến c&aacute;c gi&aacute;c quan kh&aacute;c. C&aacute;c triệu chứng tiền triệu c&oacute; thể được m&ocirc; tả đơn giản như l&agrave; c&oacute; một &quot;cảm gi&aacute;c hưng phấn&quot;, hoặc nh&igrave;n thấy những người kh&aacute;c xuất hiện h&agrave;o quang. Những triệu chứng tiền triệu kh&aacute;c c&oacute; thể bao gồm &ugrave; tai (tinnitis), hoặc c&oacute; những thay đổi về th&iacute;nh gi&aacute;c (chẳng hạn như m&ugrave;i lạ), vị gi&aacute;c hoặc x&uacute;c gi&aacute;c.</p> <p> Những triệu chứng đau nửa đầu hiếm gặp bao gồm c&aacute;c triệu chứng tiền triệu ảnh hưởng đến thần kinh:</p> <p>  <em>+ Chứng đau nửa đầu liệt nửa người.</em> T&ecirc; liệt tạm thời (liệt nửa người) hoặc c&oacute; sự thay đổi thần kinh cảm gi&aacute;c ở một b&ecirc;n cơ thể (chẳng hạn như l&agrave;m yếu cơ). Việc xuất hiện một cơn đau đầu c&oacute; thể k&egrave;m theo c&aacute;c triệu chứng như t&ecirc; liệt tạm thời, ch&oacute;ng mặt, hoặc những thay đổi về thị lực. Những triệu chứng n&agrave;y cần phải được ph&acirc;n biệt với một cơn đột quỵ.</p> <p>  <em>+ Chứng đau nửa đầu ảnh hưởng đến v&otilde;ng mạc</em>. Mắt bị ảnh hưởng c&oacute; thể mất thị lực tạm thời, một phần hoặc ho&agrave;n to&agrave;n, k&egrave;m theo đ&oacute; l&agrave; một cơn đau &acirc;m ỉ ph&iacute;a sau mắt v&agrave; c&oacute; thể lan sang những nơi kh&aacute;c.</p> <p> <em>+ Đau nửa đầu ảnh hưởng đến động mạch nền.</em> Những triệu chứng như ch&oacute;ng mặt, l&uacute; lẫn, mất thăng bằng c&oacute; thể xuất hiện trước mỗi cơn đau. Cơn đau c&oacute; thể ảnh hưởng đến ph&iacute;a sau đầu. Những triệu chứng n&agrave;y thường xảy ra đột ngột v&agrave; c&oacute; thể k&egrave;m theo c&aacute;c triệu chứng kh&aacute;c như mất khả năng diễn tả ch&iacute;nh x&aacute;c, &ugrave; tai v&agrave; n&ocirc;n mửa. Đ&acirc;y l&agrave; chứng đau nửa đầu c&oacute; li&ecirc;n quan đến việc thay đổi ho&oacute;c m&ocirc;n v&agrave; ảnh hưởng chủ yếu đến phụ nữ trẻ.</p> <p>  <em>+ Đau nửa đầu g&acirc;y ra những triệu chứng suy nhược cơ thể.</em> Đ&acirc;y l&agrave; loại đau nửa đầu hiếm gặp v&agrave; thường rất nghi&ecirc;m trọng. Những cơn đau nửa đầu loại n&agrave;y c&oacute; thể k&eacute;o d&agrave;i từ 72 giờ trở l&ecirc;n. N&oacute; c&oacute; thể g&acirc;y ra những cơn đau đầu v&agrave; cảm gi&aacute;c buồn n&ocirc;n rất dữ dội khiến cho những người mắc phải cần được nhập viện ngay lập tức. Việc sử dụng một số loại thuốc hoặc ngưng sử dụng thuốc một c&aacute;ch đột ngột c&oacute; thể g&acirc;y ra hội chứng đau nửa đầu kiểu n&agrave;y.</p> <p>   + <em>Những cơn đau nửa đầu g&acirc;y ra triệu chứng liệt cơ mắt</em>. Những cơn đau xung quanh mắt bao gồm cả những triệu chứng g&acirc;y t&ecirc; liệt c&aacute;c cơ xung quanh mắt. Đ&acirc;y l&agrave; một t&igrave;nh trạng y tế khẩn cấp, bởi v&igrave; c&aacute;c triệu chứng cũng c&oacute; thể được g&acirc;y ra do bởi sức &eacute;p l&ecirc;n c&aacute;c d&acirc;y thần kinh đằng sau mắt hoặc chứng ph&igrave;nh động mạch. C&aacute;c triệu chứng kh&aacute;c của chứng đau nửa đầu suy nhược bao gồm sụp m&iacute; mắt, triệu chứng song thị hoặc thị lực thay đổi. Rất may đ&acirc;y l&agrave; một dạng hiếm của chứng đau nửa đầu.</p> <p> Chứng đau nửa đầu kh&ocirc;ng xuất hiện c&aacute;c triệu chứng tiền triệu th&igrave; phổ biến hơn, xảy ra ở 80% -85% người mắc chứng đau nửa đầu. V&agrave;i giờ trước khi cơn đau khởi ph&aacute;t, ta c&oacute; thể trải qua c&aacute;c triệu chứng mơ hồ như:</p> <p>  + Lo lắng.</p> <p> + Trầm cảm.</p> <p>   + Mệt mỏi hoặc ch&aacute;n nản.</p> <p>   <strong>2.9. Đau nửa đầu c&oacute; thể điều trị như thế n&agrave;o? </strong></p> <p>  Kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;ch chữa chứng đau nửa đầu. Tuy nhi&ecirc;n, c&oacute; nhiều loại thuốc c&oacute; thể d&ugrave;ng để điều trị hoặc thậm ch&iacute; ngăn ngừa căn bệnh n&agrave;y. Một số người cũng c&oacute; thể l&agrave;m giảm mức độ đau nửa đầu bằng c&aacute;ch x&aacute;c định v&agrave; tr&aacute;nh những nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y n&ecirc;n cơn đau như uống rượu vang đỏ hoặc ngủ qu&aacute; &iacute;t (xem phần nguy&ecirc;n nh&acirc;n ở tr&ecirc;n).</p> <p>  + <em>Thuốc giảm đau.</em> Những loại thuốc được mua trực tiếp tại c&aacute;c hiệu thuốc c&oacute; t&aacute;c dụng giảm đau hiệu quả đối với những người mắc chứng đau nửa đầu. C&aacute;c th&agrave;nh phần ch&iacute;nh trong thuốc giảm đau l&agrave; ibuprofen (c&oacute; trong Motrin), aspirin, acetaminophen (c&oacute; trong Tylenol) v&agrave; caffeine. Tuy nhi&ecirc;n ch&uacute;ng ta phải thận trọng khi sử dụng những loại thuốc n&agrave;y v&igrave; ch&uacute;ng c&oacute; thể l&agrave;m cho cơn đau đầu trở n&ecirc;n tồi tệ hơn. Việc sử dụng thuốc qu&aacute; nhiều cũng c&oacute; thể g&acirc;y ra những cơn đau đầu phục hồi hoặc một số vấn đề kh&aacute;c. Bạn n&ecirc;n đến gặp b&aacute;c sĩ nếu như phải sử dụng những loại thuốc giảm đau n&agrave;y hơn 3 lần 1 tuần hoặc sử dụng h&agrave;ng ng&agrave;y. B&aacute;c sĩ c&oacute; thể k&ecirc; cho bạn những toa thuốc hiệu quả hơn.</p> <p> + <em>Thuốc chống buồn n&ocirc;n</em>. B&aacute;c sĩ c&oacute; thể k&ecirc; toa để l&agrave;m giảm cơn buồn n&ocirc;n, đ&acirc;y l&agrave; triệu chứng thường đi k&egrave;m với chứng đau nửa đầu.</p> <p> + <em>Những loại thuốc ngăn chặn đau nửa đầu.</em> Một số loại thuốc đặc biệt c&oacute; thể ngăn chặn qu&aacute; tr&igrave;nh xuất hiện c&aacute;c cơn đau nửa đầu nếu được sử dụng khi c&oacute; những dấu hiệu đầu ti&ecirc;n. Những loại thuốc n&agrave;y cũng c&oacute; thể l&agrave;m giảm cơn đau.Bằng c&aacute;ch ngăn chặn qu&aacute; tr&igrave;nh xảy ra c&aacute;c cơn đau đầu, những loại thuốc n&agrave;y cũng gi&uacute;p ngăn ngừa c&aacute;c triệu chứng của chứng đau nửa đầu như buồn n&ocirc;n, nhạy cảm với &aacute;nh s&aacute;ng,&hellip; Thuốc hoạt động bằng c&aacute;ch co thắt c&aacute;c mạch m&aacute;u, l&agrave;m cho ch&uacute;ng hoạt động b&igrave;nh thường, v&agrave; giảm những cơn đau nh&oacute;i.</p> <p>   + <em>Thuốc ph&ograve;ng ngừa</em> (thuốc dự ph&ograve;ng). Khi những cơn đau đầu trở n&ecirc;n nghi&ecirc;m trọng, xảy ra nhiều hơn hai hoặc ba lần một th&aacute;ng v&agrave; c&oacute; những ảnh hưởng đ&aacute;ng kể đến hoạt động b&igrave;nh thường, b&aacute;c sĩ c&oacute; thể k&ecirc; cho bạn những loại thuốc ph&ograve;ng ngừa. Thuốc ph&ograve;ng ngừa c&oacute; thể l&agrave;m giảm tần suất v&agrave; mức độ nghi&ecirc;m trọng của những cơn đau đầu. Tuy nhi&ecirc;n ch&uacute;ng ta phải sử dụng những loại thuốc n&agrave;y thường xuy&ecirc;n v&agrave; cơ bản l&agrave; hằng ng&agrave;y.</p> <p> + <em>Phản hồi sinh học</em>. Phản hồi sinh học gi&uacute;p mọi người biết được những t&igrave;nh huống căng thẳng g&acirc;y ra chứng đau nửa đầu. Nếu cơn đau nửa đầu bắt đầu từ từ, nhiều người c&oacute; thể sử dụng phản hồi sinh học để ngăn chặn cuộc tấn c&ocirc;ng trước khi n&oacute; trở n&ecirc;n to&agrave;n diện.</p> <p> Tất cả những phương ph&aacute;p điều trị n&ecirc;n được sử dụng dưới sự hướng dẫn của một chuy&ecirc;n gia về đau đầu hoặc một b&aacute;c sĩ quen với c&aacute;c phương ph&aacute;p điều trị đau nửa đầu. Đối với sử dụng thuốc, điều quan trọng l&agrave; phải l&agrave;m theo đ&uacute;ng hướng dẫn sử dụng hoặc lời khuy&ecirc;n của b&aacute;c sĩ.</p> <p> <strong>2.10. Đau nửa đầu c&oacute; thể ph&ograve;ng ngừa được kh&ocirc;ng?</strong><strong> </strong></p> <p> C&oacute;, chứng đau nửa đầu c&oacute; thể ph&ograve;ng ngừa. Bạn c&oacute; thể l&agrave;m giảm tần suất c&aacute;c cơn đau nửa đầu bằng c&aacute;ch x&aacute;c định v&agrave; tr&aacute;nh những nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y n&ecirc;n ch&uacute;ng. Bạn c&oacute; thể theo d&otilde;i c&aacute;c cơn đau đầu của bạn v&agrave; x&aacute;c định nguy&ecirc;n nh&acirc;n bằng c&aacute;ch sử dụng nhật k&yacute; đau đầu.</p> <p>   + Nhớ lại những g&igrave; đ&atilde; ăn trước khi cơn đau đầu xuất hiện. Điều n&agrave;y c&oacute; thể gi&uacute;p bạn x&aacute;c định những loại thực phẩm n&agrave;o g&acirc;y ra chứng đau nửa đầu, từ đ&oacute; c&oacute; sự thay đổi chế độ ăn uống cần thiết để tr&aacute;nh những nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y ra đau nửa đầu trong tương lai.</p> <p>  + C&ugrave;ng với việc thư gi&atilde;n, việc kiểm so&aacute;t v&agrave; c&oacute; những phương ph&aacute;p giải quyết căng thẳng một c&aacute;ch hợp l&yacute; c&oacute; thể gi&uacute;p bạn ph&ograve;ng ngừa hoặc l&agrave;m giảm mức độ nghi&ecirc;m trọng của c&aacute;c cơn đau nửa đầu.</p> <p>  + Phụ nữ thường mắc chứng đau nửa đầu trong suốt thời kỳ kinh nguyệt. Họ c&oacute; thể d&ugrave;ng liệu ph&aacute;p ph&ograve;ng ngừa khi biết chu kỳ của họ sắp đến.</p> <p>  Những người mắc chứng đau nửa đầu cũng c&oacute; thể &iacute;t bị tấn c&ocirc;ng hơn nếu c&oacute; chế độ ăn uống hợp l&iacute;, thường xuy&ecirc;n v&agrave; được nghỉ ngơi đầy đủ. Thường xuy&ecirc;n tập thể dục ở mức độ vừa phải cũng c&oacute; thể gi&uacute;p bạn ngăn ngừa chứng đau nửa đầu.</p> <p>  <strong>3. Nhức đầu do vi&ecirc;m xoang </strong></p> <p>  <strong>3.1. Kh&aacute;i niệm</strong></p> <p> Xoang l&agrave; c&aacute;c khoang (kh&ocirc;ng gian) chứa đầy kh&iacute; nằm ở phần tr&aacute;n, xương g&ograve; m&aacute;, v&agrave; ph&iacute;a sau sống mũi. C&aacute;c xoang tạo ra c&aacute;c dịch nhầy mỏng chảy ra khỏi c&aacute;c ống mũi. Vi&ecirc;m xoang thường l&agrave; kết quả của một phản ứng dị ứng, khối u hoặc do nhiễm tr&ugrave;ng, vi&ecirc;m sẽ ngăn chặn d&ograve;ng chảy của chất nhầy v&agrave; g&acirc;y ra những cơn đau tương tự như đau đầu.</p> <p> <strong>3.2. Những triệu chứng đau đầu do vi&ecirc;m xoang</strong><strong> </strong></p> <p>  Đau đầu do vi&ecirc;m xoang thường c&oacute; li&ecirc;n quan đến những cơn đau s&acirc;u v&agrave; li&ecirc;n tục trong xương g&ograve; m&aacute;, tr&aacute;n, sống mũi. Cơn đau thường tăng l&ecirc;n khi di chuyển đầu đột ngột hoặc căng thẳng. Cơn đau thường k&egrave;m theo những triệu chứng vi&ecirc;m xoang kh&aacute;c, chẳng hạn như chảy nước mũi, &ugrave; tai, sốt, v&agrave; sưng mặt.</p> <p> Cho d&ugrave; c&aacute;c triệu chứng đau đầu của bạn thực sự l&agrave; do vi&ecirc;m xoang th&igrave; cũng cần c&oacute; sự x&aacute;c định của b&aacute;c sĩ. Nếu cơn đau đầu của bạn thực sự l&agrave; do bị tắc nghẽn xoang, chẳng hạn như nhiễm tr&ugrave;ng, th&igrave; bạn c&oacute; thể sẽ c&oacute; một cơn sốt. Bạn cần phải chụp CT hoặc MRI c&ugrave;ng với những kiểm tra thể chất để x&aacute;c định xem xoang của bạn c&oacute; bị tắc nghẽn kh&ocirc;ng.</p> <p>   <strong>3.3. Phương ph&aacute;p điều trị đau đầu do vi&ecirc;m xoang</strong></p> <p>  Phương ph&aacute;p điều trị đau đầu do vi&ecirc;m xoang thường hướng v&agrave;o việc l&agrave;m giảm c&aacute;c triệu chứng v&agrave; điều trị nhiễm tr&ugrave;ng. Việc điều trị nhiễm tr&ugrave;ng c&oacute; thể bao gồm thuốc kh&aacute;ng sinh, cũng như sử dụng c&aacute;c loại thuốc kh&aacute;ng histamine (như Benadryl) hoặc c&aacute;c thuốc th&ocirc;ng mũi (như Sudafed) để điều trị c&aacute;c triệu chứng trong một thời gian ngắn. Nếu bạn d&ugrave;ng thuốc th&ocirc;ng mũi nhưng cơn đau đầu của bạn kh&ocirc;ng phải l&agrave; do vi&ecirc;m xoang th&igrave; thuốc c&oacute; thể l&agrave;m cho cơn đau đầu trở n&ecirc;n tồi tệ hơn. Bạn n&ecirc;n đến gặp b&aacute;c sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc n&agrave;o.</p> <p>   C&aacute;c loại thuốc kh&aacute;c d&ugrave;ng điều trị nhiễm tr&ugrave;ng xoang bao gồm thuốc giảm đau v&agrave; thuốc co mạch (l&agrave;m giảm nghẹt mũi). Nếu cơn đau vẫn tiếp tục sau khi sử dụng thuốc giảm đau, ta c&oacute; thể sử dụng corticosteroids (c&aacute;c hormon thu vỏ tuyến thượng thận) để l&agrave;m giảm t&igrave;nh trạng vi&ecirc;m. Khi một chất dị ứng g&acirc;y nhiễm tr&ugrave;ng xoang, những liệu ph&aacute;p điều trị chống dị ứng l&agrave; biện ph&aacute;p cần thiết.</p> <p> Thuốc th&ocirc;ng mũi c&oacute; thể được sử dụng để giảm những cơn đau đầu c&oacute; li&ecirc;n quan đến nhiễm tr&ugrave;ng xoang. Thuốc th&ocirc;ng mũi gi&uacute;p cho c&aacute;c mạch m&aacute;u được co gi&atilde;n, l&agrave;m giảm c&aacute;c triệu chứng đau đầu. Tuy nhi&ecirc;n, sử dụng thuốc th&ocirc;ng mũi c&oacute; thể l&agrave; một th&oacute;i quen. Khi sử dụng thuốc th&ocirc;ng mũi, bạn cảm thấy rằng cơn đau dường như giảm bớt nhưng nếu bạn kh&ocirc;ng mắc nhiễm tr&ugrave;ng xoang, c&oacute; thể bạn đ&atilde; mắc chứng đau nửa đầu hoặc đau đầu do căng thẳng, những loại đau đầu n&agrave;y cần c&oacute; phương ph&aacute;p điều trị cụ thể.</p> <p>   <strong>3.4. Dị ứng v&agrave; chứng đau đầu do vi&ecirc;m xoang</strong></p> <p>  Quan niệm sai lầm cho rằng dị ứng g&acirc;y ra những cơn đau đầu vi&ecirc;m xoang. Tuy nhi&ecirc;n, dị ứng c&oacute; thể g&acirc;y ra tắc nghẽn xoang, dẫn đến những cơn đau đầu. Nếu bạn bị dị ứng, những phương ph&aacute;p điều trị dị ứng sẽ kh&ocirc;ng thể l&agrave;m giảm đau đầu. Nh&igrave;n chung, hai t&igrave;nh trạng n&agrave;y phải c&oacute; những phương ph&aacute;p điều trị ri&ecirc;ng. Bạn n&ecirc;n đến gặp b&aacute;c sĩ để c&oacute; được những phương ph&aacute;p điều trị th&iacute;ch hợp.</p> <p>  <strong>4. Đau đầu do căng thẳng</strong></p> <p>  <strong>4.1. Kh&aacute;i niệm</strong></p> <p> Đau đầu do căng thẳng l&agrave; loại phổ biến nhất ở người trưởng th&agrave;nh. Ch&uacute;ng cũng thường được gọi l&agrave; đau đầu do &aacute;p lực.</p> <p>  Một cơn đau đầu do căng thẳng c&oacute; thể xuất hiện định kỳ (&quot;từng đợt,&quot; &iacute;t hơn 15 ng&agrave;y mỗi th&aacute;ng) hoặc h&agrave;ng ng&agrave;y (&quot;m&atilde;n t&iacute;nh&quot;, nhiều hơn 15 ng&agrave;y mỗi th&aacute;ng). Một cơn đau đầu do căng thẳng xảy ra định k&igrave; c&oacute; thể được mi&ecirc;u tả như l&agrave; những cơn đau li&ecirc;n tục từ mức độ nhẹ đến vừa phải, tạo ra sự căng thẳng hoặc &aacute;p lực xung quanh phần tr&aacute;n, ph&iacute;a sau đầu hoặc cổ.</p> <p>   Những cơn đau n&agrave;y c&oacute; thể k&eacute;o d&agrave;i từ 30 ph&uacute;t đến v&agrave;i ng&agrave;y. Đau đầu do căng thẳng xảy ra định k&igrave; thường bắt đầu từ từ v&agrave; xảy ra v&agrave;o giữa ng&agrave;y.</p> <p>  Mức độ nghi&ecirc;m trọng của một cơn đau đầu do căng thẳng sẽ tăng l&ecirc;n đ&aacute;ng kể với tần suất của n&oacute;. Đau đầu căng thẳng m&atilde;n t&iacute;nh c&oacute; thể xuất hiện v&agrave; biến mất trong một khoảng thời gian d&agrave;i. Thường xuất hiện những cơn đau nh&oacute;i v&agrave; ảnh hưởng đến mặt trước, phần đỉnh hoặc hai b&ecirc;n đầu. Trong ng&agrave;y, cơn đau c&oacute; thể thay đổi cường độ nhưng ch&uacute;ng lu&ocirc;n lu&ocirc;n hiện diện. Đau đầu do căng thẳng m&atilde;n t&iacute;nh kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến tầm nh&igrave;n, c&acirc;n bằng, hay sức khỏe.</p> <p>  Khi mắc chứng đau đầu do căng thẳng bạn n&ecirc;n tr&aacute;nh những c&ocirc;ng việc h&agrave;ng ng&agrave;y.</p> <p>  <strong>4.2. Ai c&oacute; thể mắc chứng đau đầu do căng thẳng?</strong></p> <p>   Khoảng 30% -80% d&acirc;n số trẻ của Hoa Kỳ thường xuy&ecirc;n mắc chứng đau đầu do căng thẳng, khoảng 3% mắc chứng đau đầu do căng thẳng m&atilde;n t&iacute;nh h&agrave;ng ng&agrave;y. Phụ nữ c&oacute; nguy cơ mắc gấp 2 lần so với nam giới.</p> <p>  Đối với những người mắc chứng đau đầu do căng thẳng từng đợt, những cơn đau thường xuất hiện kh&ocirc;ng qu&aacute; một đến hai lần một th&aacute;ng, tuy nhi&ecirc;n những cơn đau đầu c&oacute; thể xảy ra thường xuy&ecirc;n hơn.</p> <p>  Đau đầu do căng thẳng m&atilde;n t&iacute;nh c&oacute; xu hướng phổ biến hơn ở phụ nữ. Những người mắc loại đau đầu n&agrave;y thường c&oacute; những cơn đau đầu nhiều hơn 60 đến 90 ng&agrave;y.</p> <p> <strong>4.3. Những nguy&ecirc;n nh&acirc;n n&agrave;o g&acirc;y ra đau đầu do căng thẳng?</strong></p> <p> Kh&ocirc;ng c&oacute; nguy&ecirc;n nh&acirc;n cố định n&agrave;o g&acirc;y ra đau đầu do căng thẳng. Đ&acirc;y cũng kh&ocirc;ng phải l&agrave; loại đau đầu do di truyền trong gia đ&igrave;nh. Đối với một số người, đau đầu do căng thẳng g&acirc;y ra bởi c&aacute;c cơ ở ph&iacute;a sau cổ v&agrave; da đầu bị thắt chặt. Sự căng cơ n&agrave;y c&oacute; thể được g&acirc;y ra bởi:</p> <p>  + Kh&ocirc;ng được nghỉ ngơi đầy đủ.</p> <p>  + Sai tư thế.</p> <p>  + Căng thẳng về cảm x&uacute;c v&agrave; tinh thần chẳng hạn như trầm cảm.</p> <p> + Lo lắng.</p> <p> + Mệt mỏi.</p> <p> + Đ&oacute;i.</p> <p>  + Cố gắng qu&aacute; sức.</p> <p>  Đối với một số người kh&aacute;c, việc c&aacute;c cơ bị thắt chặt kh&ocirc;ng phải l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y ra đau đầu do căng thẳng, c&ograve;n một số nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&aacute;c vẫn chưa x&aacute;c định r&otilde;.</p> <p> Đau đầu do căng thẳng c&oacute; thể được g&acirc;y ra bởi một số yếu tố b&ecirc;n trong v&agrave; b&ecirc;n ngo&agrave;i. Những căng thẳng phổ biến nhất bao gồm những mối quan hệ gia đ&igrave;nh, x&atilde; hội, bạn b&egrave;, c&ocirc;ng việc hoặc học tập. Một số v&iacute; dụ về căng thẳng như:</p> <p> + C&oacute; vấn đề trong mối quan hệ với gia đ&igrave;nh/ cuộc sống gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn.</p> <p>  + Khi c&oacute; con.</p> <p>  + Kh&ocirc;ng c&oacute; bạn b&egrave; th&acirc;n thiết.</p> <p>   + Quay trở lại học tập hoặc c&ocirc;ng việc, chuẩn bị cho b&agrave;i kiểm tra hoặc kỳ thi.</p> <p> + C&oacute; một k&igrave; nghỉ.</p> <p>   + Bắt đầu một c&ocirc;ng việc mới.</p> <p> + Mất việc l&agrave;m.</p> <p> + Thừa c&acirc;n.</p> <p>  + Thời hạn c&ocirc;ng việc.</p> <p>   + Cạnh tranh trong thể thao hoặc c&aacute;c hoạt động kh&aacute;c.</p> <p> + Muốn trở th&agrave;nh người cầu to&agrave;n.</p> <p> + Kh&ocirc;ng ngủ đủ giấc.</p> <p> + Mở rộng quan hệ qu&aacute; mức (tham gia nhiều tổ chức hoặc hoạt động).</p> <p>  Đau đầu do căng thẳng xảy ra từng đợt thường được g&acirc;y ra bởi một t&igrave;nh huống căng thẳng hoặc do những &aacute;p lực t&iacute;ch tụ trong thời gian d&agrave;i. Những &aacute;p lực h&agrave;ng ng&agrave;y cũng c&oacute; thể dẫn đến những cơn đau đầu do căng thẳng m&atilde;n t&iacute;nh.</p> <p>  <strong>4.4. C&aacute;c triệu chứng của đau đầu do căng thẳng l&agrave; g&igrave;?</strong></p> <p>   Những người mắc chứng đau đầu do căng thẳng thường c&oacute; những triệu chứng n&agrave;y:</p> <p> + C&oacute; những cơn đau từ nhẹ đến vừa phải hoặc xuất hiện những căng thẳng ảnh hưởng đến phần trước, tr&ecirc;n đỉnh hoặc hai b&ecirc;n đầu.</p> <p>   + Những cơn đau đầu thường xảy ra v&agrave;o cuối ng&agrave;y.</p> <p> + Kh&oacute; ngủ v&agrave; thường kh&ocirc;ng ngủ say.</p> <p> + Mệt mỏi k&eacute;o d&agrave;i.</p> <p>  + Kh&oacute; chịu.</p> <p> + Kh&ocirc;ng thể tập trung.</p> <p>  + C&oacute; sự nhạy cảm nhẹ với &aacute;nh s&aacute;ng hay tiếng ồn.</p> <p>  + Đau c&aacute;c cơ.</p> <p>  Một cơn đau đầu do căng thẳng c&oacute; thể xuất hiện định kỳ (từng đợt, &iacute;t hơn 15 ng&agrave;y mỗi th&aacute;ng) hoặc h&agrave;ng ng&agrave;y (m&atilde;n t&iacute;nh, nhiều hơn 15 ng&agrave;y mỗi th&aacute;ng). Những cơn đau đầu do căng thẳng m&atilde;n t&iacute;nh c&oacute; thể thay đổi cường độ trong suốt cả ng&agrave;y nhưng cơn đau vẫn lu&ocirc;n hiện diện.</p> <p> Kh&ocirc;ng giống với chứng đau nửa đầu, những cơn đau đầu do căng thẳng thường kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;c triệu chứng li&ecirc;n quan đến thần kinh (như yếu cơ hoặc thị lực bị mờ). Ngo&agrave;i ra, những triệu chứng như nhạy cảm với &aacute;nh s&aacute;ng hoặc tiếng ồn, đau bao tử, buồn n&ocirc;n v&agrave; n&ocirc;n mửa thường kh&ocirc;ng li&ecirc;n quan đến những cơn đau đầu do căng thẳng.</p> <p>  <strong>4.5. Nhức đầu do căng thẳng được điều trị như thế n&agrave;o?</strong><strong> </strong></p> <p>  Mục ti&ecirc;u của c&aacute;c phương ph&aacute;p điều trị đau đầu do căng thẳng l&agrave; để ph&ograve;ng ngừa những cơn đau xuất hiện trong tương lai v&agrave; giảm cơn đau hiện tại. Những biện ph&aacute;p ph&ograve;ng ngừa bao gồm:</p> <p>  + Sử dụng c&aacute;c loại thuốc theo đề nghị của b&aacute;c sĩ:<br />  + Thuốc giảm đau.<br />   + Thuốc gi&atilde;n cơ.<br />  + Thuốc chống trầm cảm.</p> <p>   Một số phương ph&aacute;p kh&aacute;c như<br />   + Tr&aacute;nh hoặc hạn chế những nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y ra căng thẳng.<br />  + Kiểm so&aacute;t căng thẳng hoặc c&oacute; phương ph&aacute;p thư gi&atilde;n.<br /> + Phản hồi sinh học.<br /> + Phương ph&aacute;p điều trị tại nh&agrave;.<br />   + Điều trị đau đầu.</p> <p>   Phương ph&aacute;p điều trị đầu ti&ecirc;n được giới thiệu l&agrave; sử dụng c&aacute;c loại thuốc giảm đau mua trực tiếp tại c&aacute;c hiệu thuốc. Một số loại thuốc giảm đau cũng c&oacute; thể được sử dụng để ph&ograve;ng ngừa đau đầu ở những người mắc chứng đau đầu do căng thẳng m&atilde;n t&iacute;nh.</p> <p> Nếu thuốc giảm đau kh&ocirc;ng c&oacute; t&aacute;c dụng, b&aacute;c sĩ c&oacute; thể k&ecirc; cho bạn những loại thuốc giảm đau c&oacute; cường độ mạnh hơn hoặc những loại thuốc gi&atilde;n cơ.</p> <p> Những phương ph&aacute;p điều trị dự ph&ograve;ng l&agrave; c&aacute;c loại thuốc được sử dụng để gi&uacute;p bạn tr&aacute;nh những cơn đau đầu. Những loại thuốc n&agrave;y bao gồm thuốc chống trầm cảm, thuốc huyết &aacute;p v&agrave; thuốc chống động kinh. Ch&uacute;ng được sử dụng h&agrave;ng ng&agrave;y ngay cả khi bạn kh&ocirc;ng bị đau đầu, do đ&oacute; số lượng thuốc m&agrave; bạn sử dụng để điều trị đau đầu sẽ giảm xuống.</p> <p>  H&atilde;y ghi nhớ rằng thuốc kh&ocirc;ng chữa khỏi bệnh đau đầu. Theo thời gian, thuốc giảm đau v&agrave; những loại thuốc kh&aacute;c c&oacute; thể mất t&aacute;c dụng của ch&uacute;ng. Ngo&agrave;i ra, tất cả c&aacute;c loại thuốc đều c&oacute; t&aacute;c dụng phụ. Nếu bạn d&ugrave;ng thuốc thường xuy&ecirc;n, kể cả những loại thuốc bạn mua trực tiếp, bạn n&ecirc;n trao đổi với b&aacute;c sĩ những rủi ro v&agrave; lợi &iacute;ch của ch&uacute;ng. Ngo&agrave;i ra, h&atilde;y nhớ rằng thuốc giảm đau kh&ocirc;ng phải l&agrave; thuốc thay thế gi&uacute;p bạn ph&aacute;t hiện v&agrave; điều trị những căng thẳng g&acirc;y ra cơn đau đầu của bạn.<br />  Bất kể điều trị theo phương ph&aacute;p n&agrave;o, đau đầu do căng thẳng tốt nhất n&ecirc;n được điều trị ngay khi c&aacute;c triệu chứng vẫn c&ograve;n nhẹ v&agrave; xuất hiện lần đầu, trước khi ch&uacute;ng trở n&ecirc;n thường xuy&ecirc;n v&agrave; tồi tệ hơn.</p> <p>  (Nguồn WebMD.com, dịch bởi Hellodoctor)</p> <p class="according">  Nguồn Hahoangkiem.com

So sánh tính năng các máy Vật lý trị liệu của Viện Điện tử

TÊN MÁY TÍNH NĂNG
Wonder MF5-08
2.600.000đ
- Có 3 chức năng: (1) Điện xung + (2) Nhiệt nóng + (3) Ion
- Số kênh xung: 01 kênh (2 miếng dán)
- Số chương trình xung trên mỗi kênh: 01 mode
Wonder MF5-08N 
3.600.000đ
- Có 4 chức năng: (1) Điện xung + (2) Nhiệt nóng + (3) Ion + (4) LASER
- Số kênh xung: 02 kênh (4 miếng dán)
- Số chương trình xung trên mỗi kênh: 02 mode
MPT8-12
3.750.000đ
- Có 5 chức năng: (1) Điện xung + (2) Nhiệt nóng + (3) Ion + (4) LASER + (5) Từ trường
- Số kênh xung: 01 kênh (2 miếng dán)
- Số chương trình xung trên mỗi kênh: 02 mode
GoldLife GL-16
4.750.000đ
- Có 6 chức năng: (1) Điện xung + (2) Nhiệt nóng + (3) Ion + (4) LASER + (5) Từ trường + (6) Đo nhịp tim
- Số kênh xung: 02 kênh (4 miếng dán)
- Số chương trình xung trên mỗi kênh: 03 mode
DoctorHome DH14
10.990.000đ
- Có 6 chức năng: (1) Điện xung + (2) Nhiệt nóng + (3) Ion + (4) LASER + (5) Từ trường + (6) Siêu âm điều trị
- Số kênh xung: 02 kênh (4 miếng dán)
- Số chương trình xung trên mỗi kênh: 02 mode
DoctorHome DH16
25.000.000đ
- Có 4 chức năng: (1) Điện xung + (2) Nhiệt nóng + (3) Điện phân thuốc + (4) Siêu âm điều trị
- Số kênh xung: 02 kênh (4 miếng dán)
- Số chương trình xung trên mỗi kênh: 02 mode

(Lưu ý: Việc đáp ứng với các liệu trình điều trị, máy, thiết bị trợ giúp là khác nhau tùy thuộc cơ địa mỗi người !
Những thông tin y học trên website chỉ mang tính tham khảo, bạn không được tự ý áp dụng nếu chưa được sự chỉ dẫn của thầy thuốc !)

Có thể bạn quan tâm