Không có ảnh

Tả phế tán

(Tên cũ là Tả bạch tán) “Tiểu nhi dược chứng trực quyết” – Tổ thành:  Địa cốt bì   2-4 đc                         Tang bạch […]

Không có ảnh

Hoàng liên giải độc thang

“Ngoại đài bí yếu” Hoàng liên      1-3 đc                         Hoàng cầm     2-4 đc                         Hoàng bá       3-4 đc                         […]

Không có ảnh

Tả tâm thang

(Phụ: Phụ tử tả tâm thang) “Kim quỹ yếu lược”           Đại hoàng  1,5-3 đc                         Hoàng liên      1-3 đc                         Hoàng […]

Không có ảnh

Bạch đầu ông thang

(Phụ: Thược dược thang, Khuẩn lỵ thảo dược phương) Thương hàn luận” Bạch đầu ông           5đc – 1 lạng                         Hoàng bá       […]

Không có ảnh

Chi tử kỹ thang

“Thương hàn luận” – Tổ thành:       Chi tử                      2-4 đc                         Đậu kỹ                 2-4 đc – Cách dùng: Nhất loạt ngày […]

Chuyên mục con