Không có ảnh

Tả tâm thang

(Phụ: Phụ tử tả tâm thang) “Kim quỹ yếu lược”           Đại hoàng  1,5-3 đc                         Hoàng liên      1-3 đc                         Hoàng […]

Không có ảnh

Chi tử kỹ thang

“Thương hàn luận” – Tổ thành:       Chi tử                      2-4 đc                         Đậu kỹ                 2-4 đc – Cách dùng: Nhất loạt ngày […]

Chuyên mục con