Viện điện tử

Types of Neuropathy

Types Of Neuropathy

Peripheral neuropathy can be broadly categorized by the type of nerve that has been damaged. The peripheral nervous system is made up of three types of nerves:

  • motor nerves (responsible for voluntary movement)
  • sensory nerves (responsible for sensing temperature, pain, touch, and limb positioning); including large and small fibers
  • autonomic nerves (responsible for involuntary functions such as breathing, blood pressure, sexual function, digestion)

Peripheral neuropathy also can be classified by where it occurs in the body. Nerve damage that occurs in one area of the body is called mononeuropathy, in many areas, polyneuropathy. When the disorder occurs in the same places on both sides of the body, the condition is called symmetric neuropathy.

It also can be categorized by cause, such as diabetic neuropathy and nutritional neuropathy. When a cause cannot be identified, the condition is called idiopathic neuropathy.

(Lưu ý: Việc đáp ứng với các liệu trình điều trị, máy, thiết bị trợ giúp là khác nhau tùy thuộc cơ địa mỗi người !
Những thông tin y học trên website chỉ mang tính tham khảo, bạn không được tự ý áp dụng nếu chưa được sự chỉ dẫn của thầy thuốc !)

DMCA.com Protection Status