Tag Archives: Điện Trường Cao Tần

Điều Trị Bằng Điện Trường Cao Tần

I. ĐẠI CƯƠNG Điều trị bằng điện trường cao áp là đặt cơ thể trong một trường điện xoay chiều có điện áp cao (từ 3kv đến 12kv). Cường độ thấp(cỡ micro ampe) có điều chỉnh tần số cường độ và thời gian.