Tag Archives: Loạn dưỡng cơ tiến triển

Loạn Dưỡng Cơ Tiến Triển

1. ĐẠI CƯƠNG 1.1. Định nghĩa Loạn dưỡng cơ tiến triển (Progressive muscular dystrophies) là một nhóm bệnh cơ vân thoái hóa tiến triển do các bất thường về gen di truyền với các đặc điểm về lâm sàng và di truyền đặc trưng.