Tag Archives: chọc sống thắt lưng

Đau đầu sau chọc sống thắt lưng

Những số liệu thống kê trên 246 bệnh nhân TÓM TẮT Nghiên cứu 246 Bệnh nhân được chọc sống thắt lưng tác giả đã đi tới các kết luận sau: – Tỷ lệ đau đầu sau chọc sống thắt lưng là 23,17%. Tỷ lệ này có khác nhau giữa các giới (nam thấp hơn nữ). […]