Tag Archives: đoàn hệ

Các bài báo mẫu về nghiên cứu đoàn hệ (thuần tập)

(ĐTĐ) – Trong nghiên cứu dịch tễ học, cohort dùng để chỉ tập hợp một nhóm người có cùng chung một đặc điểm nào đó. Sau đây là một số bài báo mẫu về nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu đã công bố trên y văn.   Nghiên cứu 1 Tựa: Kết cục của bệnh […]

Nghiên cứu đoàn hệ (thuần tập)

(ĐTĐ) – Nghiên cứu đoàn hệ (Cohort study) thường được các nhà dịch tễ học dùng để truy tìm nguyên nhân của bệnh hoặc nói đúng hơn là tìm các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh.   Thuật ngữ cohort nguyên nghĩa là một đội quân lính La mã thời xưa (hình 1) […]