Tag Archives: hợp nhất đốt sống

Video: Phẫu thuật hợp nhất đốt sống

(ĐTĐ) – Phẫu thuật hợp nhất đốt sống nhằm đóng cứng hai hay nhiều đốt sống với nhau, phẫu thuật sử dụng phần cứng và vật liệu ghép xương. Spinal fusion is performed on the spine to weld two or more vertebrae together, using surgical hardware and bone graft material. The spine consists of a […]