Tag Archives: lượng giá

Tổng quan lượng giá lâm sàng

English >> Cũng như với các ngành y học khác, nền tảng của y học phục hồi là lượng giá bệnh nhân một cách tỉ mỉ và thích hợp. Can thiệp điều trị phải dựa trên sự lượng giá bệnh nhân đó. Tình trạng khuyết tật không thể tách biệt với các vấn đề y […]