Tag Archives: nghiên cứu cắt ngang

Các bài báo mẫu về nghiên cứu cắt ngang

(ĐTĐ) – Nghiên cứu cắt ngang (NCCN) rất hữu dụng trong nghiên cứu các vấn đề sức khỏe, thu thập các thông tin, các dữ liệu ban đầu cần cho các chương trình y tế can thiệp.   Nghiên cứu 1 Tựa : Khảo sát tỉ lệ hiện hành nhiễm trùng bệnh viện (NTBV) ỏ […]

Nghiên cứu cắt ngang

(ĐTĐ) – Nghiên cứu cắt ngang (Cross sectional study) là nghiên cứu được thực hiện tại một thời điểm hay trong khoảng một thời gian ngắn, mỗi đối tượng chỉ thu thập thông tin một lần và không theo dõi xuôi theo thời gian như trong nghiên cứu đoàn hệ tương lai. Các yếu tố […]